Vedtekter

§1    ORGANISASJON
§2    FORMÅL
§3    MEDLEMSKAP
§4    ÅRSMØTET
§5    STYRET
§6    MEDLEMSMØTER
§7    UENIGHETER/TVISTER
§8    OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPSFORBUND
§9    VEDTEKTSENDRINGER


§1 ORGANISASJON

Gjesdal Brass Bandheretter kalt KORPSET, er pr. 01.06.2001 sammenslått av Oltedal Musikkorps (stiftet 01.07.1945) og Ålgård Musikkorps (stiftet 01.04.1900). KORPSET er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland.

Organisering av musikkorpset

Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser: 

 • Musikanter i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. 
 • Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset
 • Medlemmer kan tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.
 • Korpsets styre kan gjøre unntak fra bestemmelsene forutsatt skriftlig samtykke fra kandidatens foresatte.

a. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler: 

 • En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
 • Musikanter i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
 • Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år. 

b. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av regionstyret.

 

§2 FORMÅL

Gjesdal Brass Band skal være et attraktivt, inkluderende, nytenkende og kvalitetsbevisst korps. KORPSET skal: 

 • Ivareta og utvikle det musikalske hos medlemmene gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og felles målsetninger.
 • Ivareta og utvikle KORPSET som sosial aktivitet for medlemmene.
 • Ivareta og utvikle KORPSETs status som viktig musikk- og kulturinstitusjon i kommunen og nærmiljøet.
 • Ivareta og utvikle KORPSETs organisasjonsarbeid på en slik måte at det best støtter opp om de andre hovedmålene.

 

§3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer
Interesserte musikanter kan tas opp som medlemmer i KORPSET av KORPSETs styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.
Ved innmelding i KORPSET blir en automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database. 

3.2 Forutsetning for medlemsskap

a.  Alle medlemmer plikter å følge KORPSETs, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende
innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c.  Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal leder/ansvarlig varsles i god tid. Styret definerer gyldig fravær.

d. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/ foresatte.

e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

a. Musikkorpsåret følger skoleåret. 

b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen oktober hver sesong.

-For aspiranter, skoleelever og studenter gis det en rabatt som utbetales i juni ved sesongslutt, såfremt medlemmet oppfyller kravene som styret har satt for refusjonsordningen, herunder oppmøte. Styret forbeholder seg retten til å vurdere hvert tilfelle etter skjønn.

c. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
d. KORPSET skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes
etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.


3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til KORPSETs styre, fortrinnsvis ved korpsårets slutt. Ved utmelding ellers i korpsåret skal kontingent for hele semesteret betales. Betalt kontingent for inneværende sesong refunderes ikke.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra KORPSET.

3.5 Suspensjon og eksklusjon

a.  Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

b.  Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. 

c.  I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d.  KORPSETs suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.

3.6 Permisjon

a.  Medlemmer kan innvilges permisjon i en gitt tidsperiode inntil ett år. Permisjonssøknad skal leveres skriftlig til styret i god tid. 

b.  Permiterte medlemmer står fremdeles som medlem i NMF, og kontingenten tilsvarende KORPSETs kontingent for medlem til NMF.

c. Styret fastsetter detaljerte retningslinjer for permisjon. 

 

§4 ÅRSMØTET

4.1 Status
Årsmøtet er KORPSETs høyeste myndighet

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

a.  Årsmøteperioden følger kalenderåret.

b.  Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.

c.  Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom KORPSETs styre eller 1/3 av KORPSETs medlemmer krever det. 

d.  Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

e.  Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.

f.  Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom KORPSETs styre. Slike saker må være styret skriftlig i hende senest 10 dager før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

a.  På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av styret. 

b.  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av KORPSETs stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

c. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

– Aktive medlemmer som har betalt medlemskontingent for gjeldende årsmøteperiode. 

– Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. 

d. Følgende har talerett: 

· Representanter fra NMF og andre invitert til årsmøtet

· Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. 

e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

a. Konstituering 

1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
5. Valg av møteledelse
6. Valg av referent
7. Valg av 2 protokollunderskrivere 

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c. Saker fremmet av KORPSETs styre og medlemmer.

d. Langtidsplan og årsbudsjett budsjett, herunder medlemskontingent og størrelse på refusjonsordningen.

e. Valg: 

1. Leder for ett år
2. 2 styremedlemmer på valg for to år og 2 varamedlemmer for ett år.
3. 1 revisorer for ett år.
4. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt. 

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv. De som velges må ha gyldig medlemsskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

 

§ 5. STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer.

Styrets verv er:

a. Leder
b. Nestleder
Sekretær
d. Kasserer
e. Styremedlem

I konstituerende styremøte, som holdes senest 1 måned etter årsmøtet, fordeles disse verv

5.2 Fullmakter

a.  Styret skal lede KORPSET etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b.  Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

c.  Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere KORPSETs ansvar og aktiviteter.

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

a.  Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. 

b.  Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

c.  Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og varamedlemmer.

d. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.


5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns – og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

 

§6. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for KORPSETs medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller KORPSETs medlemmer føler behov for det. Medlemsmøter bør likevel holdes annenhver måned.

 

§7. UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

§8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a.  Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall. 

b.  I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende
konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Rogaland. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

c.  Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal
overføres til NMF(krets) dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år.

d.  Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

 

§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. 

 

IKRAFTREDELSE 

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 13.02.2002.

Revideringer

Revidert iht. årsmøte av 14.02.2003.

Revidert iht. årsmøte av 24. 02.2006

Revidert iht. ekstraordinært årsmøte 28.11.2008

Revidert iht. årsmøte av 20.02.2009

Revidert iht. årsmøte av 18.02.2011

Revidert iht. årsmøte av 15.02.2012